Tjänster

Företaget erbjuder tjänster inom främst

Typiska uppdrag företaget utför är

  • Presentationer och genomgångar om systemarkitektur, utvecklingsprocesser och teknikstrategier. Dessa kan antingen bygga på existerande material eller skräddarsys för varje kund.
  • Utvärderingar av befintliga och framtida systemarkitekturer, organisationer, projekt och arbetssätt. Detta kan vara baserat på tillgänglig dokumentation eller djupintervjuer med nyckelpersoner. Några mål kan vara jämförelse med ”best practice” eller att identifiera konkreta förbättringsförslag.
  • Leda workshopar och sessioner med syfte att ta fram artefakter eller nya arbetssätt. Företaget har beprövade metoder för att t.ex. ta fram problemdomänsmodeller, arkitekturellt signifikanta krav inklusive kvalitetsscenarior eller arkitekturvyer.
  • Rådgivning om teknikstrategier
  • Mentorskap för utvecklare

Om uppdragen kräver flera personer samarbetar jag med Boschonian, evoke consulting och Aikane beroende på typ av uppdrag.